Periodická tabulka prvků

Úvodní strana
Periodická tabulka


 

Dusík

Předcházející prvek Následující prvek


název Dusík
latinsky Nitrogenium
anglicky Nitrogen
francouzsky Azote
německy Stickstoff
značka N
protonové číslo 7
relativní atomová hmotnost 14,00674
Paulingova elektronegativita 3,04
elektronová konfigurace [He] 2s22p3
>> rozepsat
teplota tání 63,05 K, -210,1°C
teplota varu 77,36 K, -195,79°C
skupina 15 (V.A)
perioda 2
skupenství (při 20°C) plynné
oxidační čísla ve sloučeninách -3, +1, +2, +3, +4, +5
verze pro tisk
verze pro tisk


diskusní skupiny
diskusní skupiny
(7)

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1772 Daniel Rutherford (1749-1819)

Výskyt

Díky své malé reaktivitě se dusík vyskytuje převážně volný ve vzduchu, kde ho tvoří 78 objemových procent. Je však vázán i v řadě sloučenin, například v solích kyseliny dusičné (NO3-). Dusík je také významný biogenní prvek - je stavebním prvkem bílkovin.

Vlastnosti

Dusík je za normálních podmínek bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, který je lehčí než vzduch. Molekulový dusík je velmi málo reaktivní, protože jeho molekuly jsou tvořeny dvěma atomy vzájemně vázanými velice pevnou trojnou vazbou, která je příčinnou jeho malé reaktivity. Je tedy velmi stabilní a štěpí se až za vysokých teplot (asi 4000°C). Díky této vlastnosti se dusík využívá k vytváření inertní atmosféry (viz. oddíl Použití). Naopak atomový dusík je velmi reaktivní.

Laboratorní příprava

V laboratoři se dusík připravuje tepelným rozkladem dusitanu amonného (NH4NO2).

(NH4NO2) → N2 + 2H2O

Průmyslová výroba

Průmyslově se dusík vyrábí frakční destilací zkapalněného vzduchu.

Použití

Dusík, který se skladuje a převáží stlačený v ocelových lahvích označených zeleným pruhem, se používá především k výrobě amoniaku (NH3), kyseliny dusičné (HNO3) a různých průmyslových hnojiv, například chilský ledek (NaNO3 - dusičnan sodný), dusičnan amonný (NH4NO3), atd. Díky své malé reaktivitě se využívá také k vytváření inertní atmosféry (použití např. při skladování velmi reaktivních alkalických kovů).

Sloučeniny

1. bezkyslíkaté sloučeniny
NH3 - amoniak
bezbarvý a štiplavý plyn, který leptá sliznici
NH4Cl - chlorid amonný (salmiak)
používá se při pájení a v suchých bateriových článcích
(NH4)2SO4 - síran amonný
průmyslové hnojivo
NH4NO3 - dusičnan amonný
průmyslové hnojivo ledek amonný s vápencem (směs NH4NO3 a CaCO3)
(NH4)2CO3 - uhličitan amonný
součást kypřících prášků
amidy - aniont NH2-, např. NaNH2
imidy - aniont NH2-, např. CaNH
nitridy - aniont N3-, např. BN
NCl3 - chlorodusík
NI3 - jododusík
HN3 - kyselina azidovodíková
nestálá explozivní kapalina
2. kyslíkaté sloučeniny

a) oxidy

N2O - oxid dusný
tzv. "rajský plyn" používaný při operacích k anestezii
NO - oxid dusnatý
bezbarvý
N2O3 - oxid dusitý
NO2 - oxid dusičitý
hnědočervený plyn, který má charakteristický zápach; silně jedovatý

b) kyseliny

HNO2 - kyselina dusitá
slabá kyselina
HNO3 - kyselina dusičná
silná kyselina; uchovává se v tmavých lahvích, protože se působením světla rozkládá

c) soli kyseliny dusičné (NO3-)

KNO3 - dusičnan draselný (draselný ledek)
průmyslové hnojivo
NaNO3 - dusičnan sodný (chilský ledek)
průmyslové hnojivo
NH4NO3 - dusičnan amonný (amonný ledek)
průmyslové hnojivo
 
Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena. English version English version