Xenon

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=54

název Xenon
latinsky Xenon
anglicky Xenon
francouzsky Xénon
německy Xenon
značka Xe
protonové číslo 54
relativní atomová hmotnost 131,29
Paulingova elektronegativita 2,6
elektronová konfigurace [Kr] 4d105s25p6
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p6
teplota tání 161,4 K, -111,75°C
teplota varu 165,1 K, -108,05°C
skupina 18 (VIII.A)
perioda 5
skupenství (při 20°C) plynné
oxidační čísla ve sloučeninách +2, +4, +6, +8

Objevitel

Rok objevu Objevitelé
1898 Sir William Ramsay (1852-1916)
Morris W. Travers (1872-1961)

Výskyt

V malém množství se xenon vyskytuje v zemské atmosféře (0,008 ml na 100 l vzduchu). Ze všech vzácných plynů se zde nejméně vyskytují právě xenon (3,6 . 10-5%) a radon (4 . 10-17%).

Vlastnosti

Xenon je bezbarvý a mimořádně chemicky netečný plyn, protože jeho valenční elektrony zcela zaplňují valenční orbitaly 5s a 5p a znemožňují tak reakci s jinými prvky. Tvoří pouze jednoatomové molekuly a je těžko zkapalnitelný z důvodu nízké teploty tání, která je způsobena velmi slabými van der Waalsovými silami mezi jednoatomovými molekulami xenonu. Ze všech vzácných plynů tvoří nejvíce sloučenin.

Průmyslová výroba

Získává se jako vedlejší produkt při frakční destilaci vzduchu.

Použití

Xenon se používá převážně na plnění žárovek, osvětlovacích trubic a výbojek.

Sloučeniny

XeF2 - fluorid xenonatý
XeF4 - fluorid xenoničitý
XeF6 - fluorid xenonový
XeO3 - oxid xenonový
v pevném stavu velmi explozivní (srovnatelný s TNT)
NaHXeO4 - hydrogenxenonan sodný
Na4XeO6 - xenoničelan sodný

Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.