Nikl

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=28

název Nikl
latinsky Niccolum
anglicky Nickel
francouzsky Nickel
německy Nickel
značka Ni
protonové číslo 28
relativní atomová hmotnost 58,6934
Paulingova elektronegativita 1,91
elektronová konfigurace [Ar] 3d84s2
1s22s22p63s23p63d84s2
teplota tání 1728 K, 1455°C
teplota varu 3186 K, 2913°C
skupina 10 (VIII.B)
perioda 4
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1751 baron Axel F. Cronstedt (1722-1765)

Výskyt

Nikl je sedmý nejrozšířenější přechodný kov na Zemi. V přírodě se vyskytuje ryzí i ve sloučeninách. Nejvýznamnější jsou jeho rudy na bázi oxidů a křemičitanů tzv. laterity a minerál pentlandit.

Vlastnosti

Nikl je bílý, feromagnetický, kujný a tažný kov. Vyznačuje se vysokou tepelnou a elektrickou vodivostí. Za laboratorní teploty a v kompaktním stavu je odolný vůči vzduchu a vodě, a proto se používá ke galvanickému pokovování korodujících kovů. Pouze při zahřívání reaguje nikl se vzdušným kyslíkem, halogeny, křemíkem, sírou a fosforem. S kyselinami reaguje, ale za vhodných podmínek dochází k jeho pasivaci. Nikl je velmi dobře odolný vůči působení roztoků i tavenin hydroxidů alkalických kovů, a proto se využívá na výrobu technologických zařízení určených k výrobě hydroxidu sodného (NaOH).

Průmyslová výroba

Výroba niklu je značně složitá a závisí na použité rudě. V konečné fází se ale většinou získává oxid nikelnatý (NiO), který se dále redukuje koksem za vzniku elementárního niklu:

NiO + C → Ni + CO

Výsledný kov však není čistý, a proto se ještě přečisťuje elektrolýzou.Na anodě je znečistěný neboli surový nikl a na katodě se vylučuje již čistý neboli rafinovaný.

Ni0 - 2e- → Ni2+
Ni2+ + 2e- → Ni0

Velmi čistý nikl se vyrábí tzv. Mondovým procesem, kde jako meziprodukt vzniká komplexní sloučenina tetrakarbonyl nikl ([Ni(CO)4]). Čistota niklu vyráběného tímto způsobem přesahuje 99,9%

Použití

Nejvíce niklu se asi spotřebuje na výrobu slitin, z nichž nejvýznamnější je Monelův kov (68 % Ni + 32 % Cu + stopové množství manganu a železa), který je extrémně odolný proti korozi a dokonce i proti působení fluoru, a nichrom (60 % Ni + 40 % Cr), který se využívá převážně v elektrotechnice. Čistý nikl se používá zejména v potravinářském průmyslu jako katalyzátor při ztužování tuků. Dále se využívá také na výrobu akumulátorů a ke galvanickému pokovování. 1 % niklu je v nerezavějící oceli.

Sloučeniny

NiO - oxid nikelnatý
zelená barva; používá se na barvení skla a keramiky
Ni(OH)2 - hydroxid nikelnatý
jedna z výchozích látek pro přípravu nikelnatých solí
K2[NiF6] - hexafluronikličitan draselný
červená látka, která je schopna z vody vytěsnit kyslík
[Ni(CO)4] - tetrakarbonyl nikl
meziprodukt při výrobě niklu Mondovým procesem

Copyright © 1998-2023 Jan Straka (straka@tabulka.cz)
Všechna práva vyhrazena.